Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

 

Hatályos 2018. május 25 napjától

 

Személyes adatainak kezelése

A Rio Design Kft. kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön saját elhatározásából megad nekünk. Cégünk felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

 

Az adatkezelő adatai:

Név: Rio Design Kft

Székhely: 2045 Törökbálint Tópark u.1/a fsz/6

A bejegyző bíróság megnevezése: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Adószám: 13212971-2-43

Telefonszám: 36 30 2494496

E-mail: info@riodesign.hu

 

Az adatkezelés

Személyes adat kezelésének elvei

 

Törvényesség: Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek, az érintettek számára átláthatónak kell lennie.

Célhoz kötöttség: Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott célból, kezelhető.

Adattakarékosság és korlátozott tárolhatóság: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, szükséges, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható, azaz az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Pontosság: Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét.

Integritás és bizalmasság: Az adatkezelést oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adat megfelelő biztonsága, az adat jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság: az adatkezelő felelős a fenti alapelveknek történő megfeleléséért, az e szabályzatban foglaltak betartásáért, valamint képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

Adatgyűjtés

 

Adatvédelmi nyilatkozatunkban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk partnereinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

Cégünk az adatkezelés megkezdése előtt, a személyes adatok megszerzésének időpontjában, jelen adatvédelmi nyilatkozatban közli a következő információk mindegyikét:

 • az adatkezelőnek a kiléte és elérhetőségei;
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 • ha az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, akkor a tájékoztatásnak ki kell terjednie a jogos érdek megnevezésére (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés);
 • adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról
 • az Ön azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 • az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

 

Ajánlatkérés a Rio design Kft. weblapján keresztül

 

Ha Ön a Rio Design Kft. weblapján keresztül árajánlatkérés/kapcsolatfelvétel céljából megadja e-mail elérhetőségét, nevét, telefonszámát, cégnevét, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy cégünk azokat a törvényi szabályzóknak megfelelően kezelje.

 

Az adatkezelés időtartama

 

A Rio Design Kft. a személyes adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az info@riodesign.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

 

Az adatok tárolási helye, az adatkezelés alapvető feltételei

Az Ön személyes adatai (vagy azok az adatok, amik az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás igénybe vétele során a munkáltató által biztosított helyen kerülnek tárolásra, az alábbi feltételek megvalósulása mellett, biztosítva az adatvédelmet:

 • a célhoz kötöttség elvének alkalmazása,
 • az adatkezelés jogalapjának megléte,
 • az Ön számára egyértelmű, részletes tájékoztatás rendelkezésre bocsátása,
 • adatkezelési nyilvántartás vezetése.

 

Az adatkezelés jogalapja

Személyes adat Cégünknél akkor kezelhető, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • ha Ön hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés jogszabályban meghatározott közérdekű vagy az Cégünkre ruházott jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

Személyes adat az érintett neve, lakcíme, illetve személyes adat a telefonszáma, e-mail-címe is, ezen adatok kezelésének célja az Ön azonosítása és az Önnel való kapcsolattartás.

 

Adatfeldolgozás

Cégünk adatfeldolgozót vesz igénybe, az adatfeldolgozónak – a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit - az adatkezelésre vonatkozó uniós és hazai jogszabályok keretei között – a Rio Design Kft., mint adatkezelő határozza meg. A Rio Design Kft. által adott utasítások jogszerűségéért Cégünk felel. Az adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli, kivéve, ha az adatkezelési műveletet az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabály írja elő. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni.

Az Ön által megadott személyi adatokhoz a Cégünk munkavállalói, illetve a vele munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

 

Az Ön jogai és érvényesítésük módja (hozzáférés és tájékoztatáshoz való jog)

 

Ön a Cégünktől tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezelésével kapcsolatban és jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ

 

Az Ön helyesbítéshez és törléshez való joga

Téves adatrögzítés észlelése esetén kérheti a kezelt személyes adatainak helyesbítését, hiányos adatainak kiegészítését.

Ön – a kötelező adatkezelés kivételével – kérheti a kezelt személyes adatainak törlését.

A valóságnak nem megfelelő adatot 30 napon belül helyesbíteni kell.

Kérésére a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül törölni kell, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatok a Rio Design Kft-re, mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

 

Nem törölhető a személyes adat az érintett kérésére, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából (pl. közérdekből nyilvános adatok esetén)
 • a személyes adatok kezelését előíró, a Rio Design Kft-re alkalmazandó jogszabály szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Cégre ruházott egyéb jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
 • a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján
 • a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Ha a Rio Design Kft. már nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Cégünk minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről vagy törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön a Rio Design Kft-től kérheti személyes adata kezelésének korlátozását, az alábbi esetekben:

 • vitatja a személyes adat pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adat pontosságát;
 • úgy véli, hogy az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adat törlését, és ehelyett kéri a felhasználásának korlátozását;
 • azt feltételezi, hogy az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Cégünk Önt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Ha az adatkezelés az Ön kérelme alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatot a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

A Rio Design Kft. minden olyan címzettet tájékoztat az adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére Cégünk tájékoztatja e címzettekről.

 

Adathordozhatósághoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által a Cégünk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 • az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul vagy az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön szintén jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Tiltakozás lehetősége személyes adati kezelése ellen

 

Ön a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatának kezelése és az azon alapuló profilalkotás ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése közérdekű vagy a Rio Design Kft-re ruházott jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • ha a személyes adatok kezelése a Társaság vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
 • ha a személyes adat kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik; valamint
 • ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

Az Ön jogorvoslati lehetőségei

 

Panaszával közvetlenül fordulhat az adatkezelőhöz az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszám:+36 30 2494496

E-mail: info@riodesign.hu

 

Cégünk mindent megtesz annak érdekében, hogy az esetleges jogsértéseket kivizsgálja és a lehető legrövidebb idő alatt orvosolja.

 

Bírósághoz fordulás joga

Ha Ön úgy véli, adatai megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordul, a bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet.

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu

Kérjen ajánlatot most!

Minta: +36-70-123-4567

Az árajánlatkéréskor megadott személyes adatokat az adatvédelmi törvényeknek megfelelően kezeljük és az árajánlatkérések megválaszolásához használjuk az Ön színvonalas kiszolgálása érdekében. Amennyiben nem szeretne lemaradni legfrissebb híreinkről, a bútorvilág és a lakbrendezés aktuális trendjeiről engedélyezze, hogy hírlevelet küldjünk Önnek évente néhány alkalommal.

Ha tájékoztatást szeretne kapni olyan marketing akciókról, eseményekről amely Önnek információt, kedvezményt, előnyt biztosít járuljon hozzá, hogy adatait marketingcélú tevékenység céljából megőrizzük.

CAPTCHA
A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni.